STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Starych Kobiałkach
  Stare Kobiałki18
  (budynek Zespołu Oświatowego w Starych Kobialkach)
  tel.: /025/ 797 41 53  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Stoczek Łukowski. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji świadczy usługi od 2003r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy,
  - usług biurowych (skaner, ksero, fax),
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  -skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych.


  Adresaci usług:
  Mieszkańcy Gminy Stoczek Łukowski, powiatu łukowskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE